3 Kasım 2019

Öğretmenlik Adaylık Kaldırma Sınavı Soru Dağılımı

Öğretmenlik adaylık kaldırma Sınavı (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00’ te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

 Sınava Giriş Şartları

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);
a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,
b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,
c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaknşartlarını sağlaması gerekir.
UYARI: 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler, en az bir yıllık fiili çalışma süresinden sayılmaz.

Sınav Ücreti: ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS” adı altında 01-15 Kasım 2019 tarihleri arasında yatıracaklardır
Sınav Ücretini Buradan Yatırabilirsiniz.

Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece 1 (bir) tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) tam puan ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılırlar.
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

 Adaylık Kaldırma Sınavı Soru Dağılımı

Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;
A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç ) (12 Soru)
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (3 Soru)
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (3 Soru)
2. 1 No’ lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler (3 Soru)
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu (3 Soru)
4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (3 Soru)
5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (1 Soru)
6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (1 Soru)
7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (3 Soru)
b) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (3 Soru)
c) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği (3 Soru)
ç) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (3 Soru)
d) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi (1 Soru)
e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci (3 Soru)
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması (10 Soru)
2. Öğrenme ortamları (10 Soru)
3. Sınıf yönetimi (10 Soru)
4. Öğretim yöntem ve teknikleri (10 Soru)
5. Ölçme ve değerlendirme (10 Soru)
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5) (5 Soru)

0 Yorumlar: